Technické informace – Horní Stakory, výstavba kanalizace

Současný stav:

Obec Horní Stakory je místní částí města Kosmonosy, stejně tak osada Chaloupky. V obcích není vybudována kanalizace pro odvádění odpadních vod, odpadní vody jsou akumulovány v nevyhovujících jímkách, do dešťové kanalizace, která existuje v některých částech obce, jsou v různé míře vypouštěny odpadní vody, které odtékají do nevodných svodnic pod obcemi nebo dochází k jejich zasakování.

Navrhované řešení:

Je navržen systém gravitační oddílné splaškové s hlavní čerpací stanicí, která bude odpadní vody z obce přečerpávat novým tlakovým kanalizačním přivaděčem do kanalizace Mladé Boleslavi, odpadní vody budou čištěny na ČOV I Mladá Boleslav, která má dostatečnou kapacitu pro jejich vyčištění. Protože tlakový kanalizační přivaděč z obce Horní Stakory prochází osadou Chaloupky, bylo řešeno odkanalizování i 9 místních domů včetně přečerpací stanice odpadních vod. Tlakový kanalizační přivaděč umožní budoucí napojení samostatné obce Dolní Stakory.

Zpracována je projektová dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení, bylo vydáno pravomocné stavební povolení, dokumentace byla dopracována až do stupně pro provedení stavby a výběr dodavatele. Celé území k odkanalizování je geodeticky zaměřeno, se všemi majiteli domů byl projekt projednán, jsou známy podmínky připojení jednotlivých domů na novou kanalizaci.

Zpracovatelem projektové dokumentace je ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO: 260 03 236, číslo zakázky: 20170257/5, zpracovaná v 04 2018.

Přehled základních technických parametrů:

Počet trvale bydlících obyvatel obcePočet domů k připojení na kanalizaciKanalizační gravitační stoky celkem (m)Kanalizační přípojky (ks/m)Přečerpací stanice odpadních vod uvnitř zastavěného území (ks)Výtlaky uvnitř odkanalizované oblasti celkem (m)Obnova vodovodu, přeložky – neuznatelný výdaj (m)Hlavní přečerpací stanice odpadních vod (ks)Kanalizační tlakový přivaděč (HDPE, DN 160)
3981533847,3156/796,51112,01647,4213 526,48