Technické informace – Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV

Současný stav:

Obec Semčice je samostatnou obcí. V části obce je vybudována gravitační splašková kanalizace, která je zakončena místní ČOV (250 EO), která je i s kanalizací ve vlastnictví VaK (obec převedla vlastnictví ke kanalizaci a ČOV na VaK v roce 2008). Na území obce je ještě umístěna jedna malá přečerpací stanice odpadních vod a „balená“ ČOV (100 EO), která čistí odpadní vody z 22 domů lokality „U Okálů“. Ve zbývající části obce splašková kanalizace není vybudována, odpadní vody z objektů jsou akumulovány v jímkách nebo jsou nesprávně vypouštěny do dešťové kanalizace nebo dochází k jejich zasakování v místě.

Navrhované řešení:

Je navrženo dobudování oddílné splaškové kanalizace ve zbývající části obce s jednou přečerpací stanicí odpadních vod, intenzifikace stávající ČOV na kapacitu 1720 EO a zrušení dožité ČOV U okálů..

Obec zajistila v minulosti zpracování projektu na dobudování kanalizace a intenzifikace ČOV (2009), na které bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení (2010). V obci Semčice byla v roce 2015 realizována stavba vodovodu a v této souvislosti byly v komunikaci ve správě KSÚS vybudovány některé úseky kanalizačních stoky (2S-5d – 11,6m, 2S-5c – 5,2m, 2S-5 – 160,2m,  2S-5a – 11,1m – celkem tedy 188,1 m), úseky nebyly kolaudovány.

Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. M. Chramosta – projekty vodovodů a kanalizací, IČ: 45258155, Kubištova 6,140 00 Praha 4. Projekt s názvem „Odkanalizování středu obce Semčice“ byl vypracován až do stupně pro provedení stavby pod zakázkovým číslem 147/09, zpracovaný v 12 2009. Projektová dokumentace „Rozšíření ČOV Semčice flexiblok 900 EO“ byla zpracována ve stupni pro stavební povolení pod zakázkovým číslem 147/010 v 02 2010.

V současné době byla zpracována aktualizace a zpřesnění dokumentace zaměřené na výstavbu kanalizace i v místě, které dokumentace ing. Chramosty neřešila. Byla navržena další stoka, která umožní odkanalizování areálu zemědělských provozoven a zároveň umožní převedení odpadních vod z povodí ČOV U okálů a její zrušení z důvodu jejího nevyhovujícího stavu. Současně byl revidován projekt intenzifikace ČOV. Původně projektovaná kapacita (900EO) byla změněna na 1720 EO a to z důvodu vytvoření větší rezervy pro odkanalizování Semčic a jejich rozvoj a pro připojení sousední obce Žerčice, která zahájila projekční přípravu výstavby kanalizace a o připojení na ČOV Semčice projevila zájem, který je zakotven ve společné smlouvě.

Přehled základních technických parametrů:

Počet trvale bydlících obyvatel obce / počet nově odkanalizovanýchPočet domů k připojení na kanalizaciGravitační kanalizace KT 250 – 600 mm (m)Výtlaky uvnitř odkanalizované oblasti (m)Přečerpací stanice odpadních vod uvnitř zastavěného území (ks)Kanalizační přípojky gravitační (ks)/m
731/3011002 495,2842,541100/718,44