Technické informace – Malá Bělá, výstavba kanalizace

Současný stav:

Malá Bělá je místní částí Města Bakov nad Jizerou. V obci není vybudována kanalizace pro odvádění odpadních vod, do dešťové kanalizace, která existuje v některých částech obce, jsou v různé míře vypouštěny odpadní vody, které odtékají do nevodných svodnic pod obcí a do místní vodoteče nebo dochází k jejich zasakování. Území se nachází v CHOPAV Severočeská křída, část obce spočívá v pásmu ochrany vodního zdroje Rečkov. Jedná se o ochranná pásma IIb/3 a IIb/4.  veřejného skupinového vodovodu Mladá Boleslav, který v současné době zásobuje 70 000 obyvatel.

Navrhované řešení:

Je navržen systém gravitační oddílné splaškové kanalizace kombinovaný vzhledem ke konfiguraci terénu se dvěma místními přečerpacími stanicemi a jednou hlavní, která bude odpadní vody z obce přečerpávat novým tlakovým kanalizačním přivaděčem V1 do výtlačného kanalizačního řadu, který odvádí odpadní vody z obce Nová Ves a má dostatečnou kapacitu. Odpadní vody budou čištěny na ČOV Bakov nad Jizerou, u které v současné době byla zahájena celková rekonstrukce a to ta, aby pro čištění odpadních vod z Malé Bělá měla dostatečnou kapacitu.

 

Je zpracována projektová dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení, bylo vydáno pravomocné stavební povolení. Celé území k odkanalizování je geodeticky zaměřeno.

Zpracovatelem projektové dokumentace je Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Křížová 47, Praha 5 150 39, IČ: 60 19 36 89, číslo zakázky VIS 2/11-028, zpracovaná v 11 2011.

Přehled základních technických parametrů:

Počet trvale bydlících obyvatel obcePočet domů k připojení na kanalizaciGravitační kanalizační stoky celkem (m)Výtlaky uvnitř odkanalizované oblasti (m)Přečerpací stanice odpadních vod       (ks)Kanalizační přípojky gravitační (ks)Přeložky vodovodů, neuznatelný náklad (m)
5902054164,33528,153205182,0