Technické informace – Mladá Boleslav-Podchlumí, výstavba kanalizace

Současný stav:

Podchlumí je místní částí města Mladá Boleslav. V obci není vybudována kanalizace pro odvádění odpadních vod. Odpadní vody v objektech jsou akumulovány v jímkách, do dešťové kanalizace, která existuje v některých částech obce, jsou v různé míře vypouštěny odpadní vody, které odtékají do nevodných svodnic pod obcí nebo dochází k jejich zasakování.

Navrhované řešení:

Je navržen systém gravitační oddílné splaškové kanalizace,  odpadní vody budou odváděny gravitační připojovací stokou do kanalizační sítě města Mladá Boleslav a dále budou čištěny na ČOV I Mladá Boleslav, která má dostatečnou kapacitu pro čištění těchto odpadních vod.

Zpracována je projektová dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení, bylo vydáno pravomocné stavební povolení, dokumentace byla dopracována do stupně pro provedení stavby a výběr dodavatele. Celé území k odkanalizování je geodeticky zaměřeno, se všemi majiteli domů byl projekt projednán, jsou známy podmínky připojení jednotlivých domů na novou kanalizaci.

Zpracovatelem projektové dokumentace je GEVOS, projektová kancelář, vodní a inženýrské stavby, Ing. Milan Ulbrych, Dvorská 748/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 12045772, číslo zakázky 1728, zpracovaná v 12 2018.

Přehled základních technických parametrů:

Počet trvale bydlících obyvatel obcePočet domů k připojení na kanalizaciGravitační kanalizace DN 250 a 300 mm (m)Kanalizační přípojky gravitační m/ksObnova vodovodů, neuznatelný náklad  (m)
158641492,14224,36/64306,70