Průběh prací – Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV

Předání staveniště proběhlo dne 7.4.2020.

Práce byly zahájeny na ČOV.

Prozatím nejsou žádné dokončené stoky

Zemní práce a static.zabezp. pažnic stavební jámy ČOV.

Podkladní beton + zahájení vázání výztuže zákl.desky ČOV

beraněním štětovnic Larsen.ČS II (Pěčice)

Stoka 2S-6 provedena od S35 do S258 = cca 121 mb gravitační kanalizace DN 250

Stoka 2S-5 provedena od S233 do S239 = cca 181 mb gravitační kanalizace DN 250.

Stoka 2S-5c provedena od S247 do S249 = cca 71mb gravitační kanalizace DN250

Stoka 2S-5a provedena od S241 do S242 = cca 27mb gravitační kanalizace DN250

celkem cca 46mb přípojek na obou stokách

Postup prací:

SEMČICE_12-2020

V průběhu výstavby kanalizace v Semčicích nemůže zhotovitel VCES a.s. vzhledem ke geologii lokalit a hloubkám zemních prací vyloučit pokles hladiny spodní vody související s technologickým čerpáním této vody při realizaci vodohospodářských děl.

V současné době nejsou žádná dopravní omezení.