Technické informace – Brodce, výstavba kanalizace

Současný stav:

Brodce jsou samostatným městysem. V obci není vybudována kanalizace pro odvádění odpadních vod, do dešťové kanalizace, která existuje téměř na celém území, jsou v různé míře vypouštěny odpadní vody, které odtékají do údolní nivy řeky Jizery a odtud odtékají do Jizery nebo se zasakují v louce na levém břehu řeky. Území se nachází v CHOPAV Severočeská křída.

Obec v minulých letech usilovala o získání podpory v rámci projektu odkanalizování dolního pojizeří z předvstupních fondů, ale bezúspěšně.

Navrhované řešení:

Je navržen systém gravitační oddílné splaškové kanalizace. Z důvodu konfigurace terénu uvnitř obce bude nutné umístit dvě přečerpací stanice uvnitř zastavěného území, které budou přečerpávat odpadní vody do gravitační kanalizační sítě. Veškeré odpadní vody z obce budou svedeny do jednoho místa, kde bude umístěna hlavní čerpací stanice, ze které budou vody čerpány do kanalizačního tlakového přivaděče JIH a na ČOV I Mladá Boleslav, která má pro jejich čištění dostatečnou kapacitu. Projekt zatím neřeší odkanalizování několika vzdálených objektů v ulici Cukrovarská z důvodu velké investiční náročnosti. Odkanalizování těchto objektů bude řešeno v další etapě.

 

Městys v minulosti připravoval projekt gravitační kanalizace s lokální ČOV, ale realizace se neuskutečnila. Pro projekt gravitační kanalizace bylo vydáno územní rozhodnutí, dokumentace byla aktualizována a vydané rozhodnutí o umístění stavby bylo z tohoto důvodu změněno. V projektové přípravě bylo pokračováno do stupně pro vydání stavebního povolení a bylo vydáno pravomocné stavební povolení, dokumentace byla dopracována až do stupně pro realizaci stavby a výběr dodavatele.

Zpracovatelem projektové dokumentace je Sweco Hydroprojekt a.s., IČ: 26475081, Táborská 31,140 16 Praha, číslo zakázky: 11-6136-02-01, zpracovaná v 05 2018.

Přehled základních technických parametrů:

Počet trvale bydlících obyvatel obcePočet domů k připojení na kanalizaci (ks/m)Gravitační kanalizace DN 250 mm (m)Výtlaky uvnitř odkanalizované oblasti V1, V2 a V3 (m)Přečerpací stanice odpadních vod uvnitř zastavěného území (ks)Kanalizační přípojky gravitační (ks)Kanalizační přípojky tlakové (ks)Přeložky vodovodů a obnova vodovodů – neuznatelný náklad (m)
1051367/21006852,00351,75236074746,50