Technické informace – Písková Lhota, výstavba kanalizace

Současný stav:

Písková Lhota je samostatnou obcí. V obci není vybudována kanalizace pro odvádění odpadních vod, do dešťové kanalizace, která existuje v některých částech obce, jsou v různé míře vypouštěny odpadní vody, které odtékají do nevodných svodnic pod obcí nebo dochází k jejich zasakování. Dlouhodobě je odpadními vodami ohrožován místní vodní zdroj pitné vody. Obec v minulých letech usilovala o získání podpory v rámci projektu odkanalizování dolního pojizeří a byla součástí svazku obcí s obcemi Krnsko a Jizerní Vtelno. Svazek podporu získal, ale před zahájením stavby se rozpadl.

Navrhované řešení:

Je navržen systém gravitační oddílné splaškové kanalizace. Z důvodu konfigurace terénu uvnitř obce bude nutné umístit jednu malou přečerpací stanici, která bude čerpat odpadní vody z několika níže položených domů. Veškeré odpadní vody z obce a místní části Zámostí budou svedeny do jednoho místa, ve kterém bude umístěna hlavní čerpací stanice (je součástí části 1 Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH), ze které budou vody čerpány do kanalizačního tlakového přivaděče JIH a na ČOV I Mladá Boleslav, která má pro čištění odpadních vod dostatečnou kapacitu.

 

Je zpracována projektová dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení, bylo vydáno pravomocné stavební povolení a dokumentace byla dopracována až do stupně pro provedení stavby a výběr dodavatele. Celé území k odkanalizování je geodeticky zaměřeno, se všemi majiteli domů byl projekt projednán, jsou známy podmínky připojení jednotlivých domů na novou kanalizaci.

Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Petr Švanda, IČ: 726 86 642, Místo podnikání: Humpolecká 108/3, 460 05 Liberec, číslo zakázky 182/17, zpracovaná v 09 2018.

Přehled základních technických parametrů:

Počet trvale bydlících obyvatel obcePočet domů k připojení na kanalizaciGravitační kanalizace DN 250, 300 a 400 mm (m)Výtlaky uvnitř odkanalizované oblasti (m)Přečerpací stanice odpadních vod uvnitř zastavěného území (ks)Kanalizační přípojky gravitační (ks/m)Obnova vodovodů- neuznatelný náklad  (m)
7652646 707,769,01 malá261/13001093,9