Technické informace – Úherce, výstavba kanalizace

Současný stav:

Úherce jsou místní částí Města Dobrovice. V obci není vybudována kanalizace pro odvádění odpadních vod, do dešťové kanalizace, která existuje v některých částech obce, jsou v různé míře vypouštěny odpadní vody, které odtékají do nevodných svodnic pod obcí nebo dochází k jejich zasakování.

Navrhované řešení:

Je navržen systém gravitační oddílné splaškové kanalizace kombinovaný vzhledem ke konfiguraci terénu s jednou místní přečerpací stanicí a jednou hlavní, která bude odpadní vody z obce přečerpávat novým tlakovým kanalizačním přivaděčem do kanalizace Dobrovice, odpadní vody budou čištěny na ČOV Dobrovice, která má dostatečnou kapacitu pro vyčištění těchto odpadních vod. V době projekční přípravy nebylo možné projednat s jedním majitelem pozemku vedení trasy kanalizačního výtlaku v trase mezi obcí Úherce a městem Dobrovice (předpokládaná délka cca 810,0 m) a byla navržena náhradní trasa vedená do kanalizace stávající kanalizace místní části Týnec (délka výtlaku V1 447,43 m) a je také napojena delší trasou s velkým převýšením na kanalizaci Dobrovice. V současné době se městu podařilo majetkové poměry dořešit a byla zpracována dokumentace řešící přímou trasu do Dobrovice. Ta bude nyní projednána ve sloučeném vodoprávním řízení, dodavatel bude již realizovat tuto trasu.

 

Je zpracována projektová dokumentace ve stupni pro společné vydání územního a stavebního povolení, bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavy a pravomocné stavební povolení. Celé území k odkanalizování je geodeticky zaměřeno a byla zpracována dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele. Se všemi majiteli domů byl projekt projednán, jsou známy podmínky připojení jednotlivých domů na novou kanalizaci.

Zpracovatelem projektové dokumentace je Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Křížová 47, Praha 5 150 39, IČ: 60 19 36 89, číslo zakázky VIS 2/18 – 015, zpracovaná v 04 2018.

Přehled základních technických parametrů:

Počet trvale bydlících obyvatel obcePočet domů k připojení na kanalizaciKanalizační gravitační stoky celkem (m)Kanalizační přípojky (ks/m)Přečerpací stanice odpadních vod uvnitř zastavěného území (ks)Výtlaky uvnitř odkanalizované oblasti celkem (m)Tlaková kanalizační stoka b.1-t
3381493318,54149/72021777,71128,4