Technické informace – Holé Vrchy, výstavba kanalizace

Současný stav:

Holé vrchy jsou místní částí Města Dobrovice. V obci není vybudována kanalizace pro odvádění odpadních vod, do dešťové kanalizace, která existuje v některých částech obce, jsou v různé míře vypouštěny odpadní vody, které odtékají do nevodných svodnic pod obcí nebo dochází k jejich zasakování.

Navrhované řešení:

Je navržen systém gravitační splaškové kanalizace. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude nutné ve středu obce navrhnout úsek tlakové kanalizace pro odkanalizování cca 3 domů, jinak celý zbytek obce lze gravitačně odkanalizovat. Odpadní vody budou odtékat gravitačním přivaděčem do kanalizačního systému obce Kolomuty, odtud budou čerpány opět tlakovým kanalizačním přivaděčem do kanalizace v Mladé Boleslavi a následně čištěny na ČOV I Mladá Boleslav Neuberk, která má dostatečnou kapacitu k jejich kvalitnímu vyčištění .

Je zpracována projektová dokumentace ve stupni pro společné vydání územního a stavebního povolení, bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavy a pravomocné stavební povolení. Celé území k odkanalizování je geodeticky zaměřeno a byla zpracována dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele, se všemi majiteli domů byl projekt projednán, jsou známy podmínky připojení jednotlivých domů na novou kanalizaci.

Zpracovatelem projektové dokumentace je GEVOS, projektová kancelář, vodní a inženýrské stavby, Ing. Milan Ulbrych, Dvorská 748/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 12045772, číslo zakázky 1729, zpracovaná v 12 2018.

Přehled základních technických parametrů:

Počet trvale bydlících obyvatel obcePočet domů k připojení na kanalizaciKanalizační gravitační stoky celkem (m)Kanalizační přípojky (ks/m)Přečerpací stanice odpadních vod uvnitř zastavěného území (ks)Tlaková kanalizace  uvnitř odkanalizované oblasti celkem (m)Obnova vodovodu, a přeložka  – neuznatelný výdaj (m)Kanalizační gravitační přivaděč (KT DN 250mm)
124642033,3564/ 421,05061,62626,86403,46