Technické informace – Kolomuty, výstavba kanalizace

Současný stav:

Kolomuty jsou samostatnou obcí. V obci není vybudována kanalizace pro odvádění odpadních vod, do dešťové kanalizace, která existuje v některých částech obce, jsou v různé míře vypouštěny nečištěné odpadní vody, které odtékají do místní vodoteče (Klenice) nebo dochází k jejich zasakování.

Navrhované řešení:

Je navržen systém gravitační splaškové kanalizace, vzhledem ke konfiguraci terénu se třemi místními přečerpacími stanicemi a jednou hlavní čerpací stanicí, která bude odpadní vody z obce přečerpávat novým tlakovým kanalizačním přivaděčem do kanalizační sítě Mladé Boleslavi, odpadní vody budou čištěny na ČOV I Mladá Boleslav Neuberk, která má dostatečnou kapacitu k jejich kvalitnímu vyčištění.

 

Obec v minulosti připravovala projekt gravitační kanalizace, následně tlakové, ale neuspěla při žádosti o podporu. Původní projekty nebylo možné využít. V současné době je zpracována projektová dokumentace ve stupni pro společné vydání územního a stavebního povolení, bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavy a pravomocné stavební povolení. Dokumentace byla dopracována do stupně pro realizaci stavby a výběr dodavatele. Celé území k odkanalizování je geodeticky zaměřeno, se všemi majiteli domů byl projekt projednán, jsou známy podmínky připojení jednotlivých domů na novou kanalizaci, byl proveden inženýrsko-geologický průzkum.
Z celkové výměry tlakového kanalizačního přivaděče 2666,50 m v souvislosti s výstavbou cyklostezky VaK Mladá Boleslav vybudovala již dva úseky přivaděče a to v roce 2016 562,2 m a v roce 2017 180,7 m. Zbývá tedy vybudovat 1923,6 m.
Zpracovatelem projektové dokumentace je ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO: 260 03 236, číslo zakázky: 20160024, zpracovaná v 07 2016.

Počet trvale bydlících obyvatel obce Počet domů k připojení na kanalizaci Kanalizační gravitační stoky celkem (m) Kanalizační přípojky (ks)/m Přečerpací stanice odpadních vod uvnitř zastavěného území (ks) Výtlaky uvnitř odkanalizované oblasti celkem (m) Obnova vodovodu, přeložky – neuznatelný výdaj (m) Hlavní přečerpací stanice odpadních vod (ks) Kanalizační tlakový přivaděč (HDPE, DN 160)
341 122 3174,37 121/712,66 3 471,89 597,87 1 2667,2
Přehled základních technických parametrů:

Počet trvale bydlících obyvatel obcePočet domů k připojení na kanalizaciKanalizační gravitační stoky celkem (m)Kanalizační přípojky (ks)/mPřečerpací stanice odpadních vod uvnitř zastavěného území (ks)Výtlaky uvnitř odkanalizované oblasti celkem (m)Obnova vodovodu, přeložky – neuznatelný výdaj (m)Hlavní přečerpací stanice odpadních vod (ks)Kanalizační tlakový přivaděč (HDPE, DN 160)
3411223174,37121/712,663471,89597,8712667,2