Revizní šachty na kanalizačních přípojkách

Pokud není kanalizační přípojka napojena na veřejnou kanalizační stoku ve veřejné kanalizační šachtě  a je napojena do odbočky, musí na pozemku připojované nemovitosti ve vzdálenosti max. 2,0 m od hranice být vybudována revizní šachta pro umožnění vyčištění přípojky při vzniku neprůchodnosti. Revizní šachta na přípojce musí mít následující parametry:

  • min. vnitřní světlý průměr 800 mm
  • hloubka šachty je určena v projektové dokumentaci kanalizační přípojky
  • dno bude vystrojeno otevřeným žlábkem z kameniny nebo plastu min. DN 150mm ve spádu min. 2%
  • přitékající odpadní vody z nemovitosti nemusí být přivedeny do dna šachty, šachta může sloužit zároveň jako spadiště
  • šachta může být vybudována z betonových skružových prefabrikátů s horní přechodovou skruží nebo přechodovou deskou nebo z plastu
  • šachta musí být vodotěsná
  • vstupní otvor do šachty bude mít min. průměr 600mm a bude kryt poklopem s nosností podle typu povrchu, ve kterém je šachta umístěna