Technické informace – Hrdlořezy, výstavba kanalizace

Současný stav:

Hrdlořezy jsou samostatnou obcí. V obci není vybudována kanalizace pro odvádění odpadních vod, do dešťové kanalizace jsou v různé míře vypouštěny odpadní vody, které odtékají do místní vodoteče nebo dochází k jejich zasakování. V sousední obci Debř (místní část města Mladá Boleslav), jejíž zástavba navazuje na zástavbu Hrdlořez, je z minulosti připraveno místo napojení do gravitační splaškové kanalizace. Obec v minulosti připravovala projekt gravitační kanalizace, následně tlakové, ale neuspěla při žádosti o podporu a zajištění spolufinancování.  Území se nachází v CHOPAV Severočeská křída, část obce spočívá v pásmu ochrany vodního zdroje veřejného vodovodu Hrdlořezy.

Navrhované řešení:

V obci je navrhována gravitační oddílná splašková kanalizace z kanalizační kameniny, vzhledem k členitosti terénu v obci bude nutné umístit 5 přečerpacích stanic odpadních vod a pomocí krátkých výtlačných řadů převádět odpadní vody do sousedících povodí. Odpadní vody budou přivedeny do gravitační kanalizace obce Debř( místní část města Mladá Boleslav) gravitačním kanalizačním přivaděčem  a odtud budou již existující hlavní čerpací stanicí přečerpány k vyčištění na ČOV II Mladá Boleslav – Podlázky, která má dostatečnou kapacitu k jejich kvalitnímu vyčištění. Projekt zatím neřeší odkanalizování několika vzdálených objektů v lokalitě Důl z důvodu velké investiční náročnosti. Odkanalizování těchto objektů bude řešeno v další etapě. Gravitační kanalizační přivaděč je dlouhý pouze 50,08 m, ale jedná se v celé délce o podchod pod tělesem Českých drah, který musí být proveden podle jejich požadavků v chráničce DN 800mm.

 

V současné době je zpracována projektová dokumentace ve stupni pro společné vydání územního a stavebního povolení, bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavy a pravomocné stavební povolení. Celé území k odkanalizování je geodeticky zaměřeno, jsou započaty práce na dokumentaci pro provedení stavby a výběr dodavatele, se všemi majiteli domů byl projekt projednán, jsou známy podmínky připojení jednotlivých domů na novou kanalizaci.

Zpracovatelem projektové dokumentace je ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO: 260 03 236, číslo zakázky: 20170257, zpracovaná v 0742018.

Přehled základních technických parametrů:

Počet trvale bydlících obyvatel obcePočet domů k připojení na kanalizaciKanalizační gravitační stoky celkem (m)Kanalizační přípojky (ks)/mPřečerpací stanice odpadních vod uvnitř zastavěného území (ks)Výtlaky uvnitř odkanalizované oblasti celkem (m)Z toho kanalizační gravitační přivaděč DN 250 v chráničce DN 800mm (m)Obnova vodovodu, přeložky – neuznatelný výdaj (m)
7422334 913,87    233/ 1218,585880,650,081883,03