Technické informace – Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH

Současný stav: Obce jižně od Mladé Boleslavi ležící po obou březích řeky Jizery v minulých letech vytvářely společné projekty zaměřené na výstavbu kanalizace, ale nepodařilo se jim získat pro jejich realizaci podporu dotačních programů. Rezignovaly na vytváření společných projektů a zahájily přípravu samostatných kanalizačních systémů zakončených lokální ČOV na břehu řeky. Výstavbu samostatné ČOV zamýšlely obce Písková Lhota, Jizerní Vtelno, Krnsko, Brodce a Horky nad Jizerou. Další obce v této oblasti (Vinec a Hrušov) zatím výstavbu kanalizace nepřipravují. Je velmi pravděpodobné, že v nejbližších 5-10 letech by mohlo být v krátkém úseku řeky Jizery dlouhém necelých 8,0 km, na obou jejich březích vybudováno šest malých čistíren odpadních vod. Obce Vinec, Písková Lhota, Krnsko, Brodce a Horky nad Jizerou podporují výstavbu společného tlakového kanalizačního přivaděče, obec Jizerní Vtelno pokračuje v přípravě výstavby vlastní ČOV, obec Hrušov výstavbu přivaděče podporuje, ale zatím nezahájila přípravu výstavby kanalizace v obci. Vzhledem k tomu, že jmenované obce jsou akcionáři naší společnosti, stalo by se s největší pravděpodobností, že malé ČOV by naše společnost provozovala se všemi problémy, které sebou provoz malé čistírny odpadních vod přináší. Navíc by lokální ČOV byly umístěny v údolní nivě řeky Jizery, tedy ve velmi přírodně cenném území s pravidelnými povodňovými průtoky. Navrhované řešení: Předmětem navrhovaného řešení je výstavba tlakového kanalizačního přivaděče, který bude veden v údolní nivě řeky Jizery a bude dimenzován na odkanalizování všech jmenovaných obcí. Součástí této části skupinového projektu budou i hlavní čerpací stanice Brodce, Krnsko, Vystrkov a Písková Lhota (čerpací stanice pro obce, jejíž odkanalizování je součástí skupinového projektu). Při dimenzování přivaděče bude počítáno s budoucím připojením obcí Hrušov a Vinec. Hlavní předností tohoto řešení je, že odpadní vody z jmenovaných obcí budou čištěny na ČOV I Mladá Boleslav – Neuberk , která má kapacitu 40 000 EO, dosahuje významně vyšší kvality čištění než by dosahovaly malé lokální ČOV a disponuje zařízením pro energetické využívání kalů. Tlakovým přivaděčem bude umožněno odvádět znečištění celkem od 3434 obyvatel (Horky nad Jizerou 540 obyvatel, Brodce 1051 obyv., Hrušov 224 obyv., Krnsko 569 obyv., Písková Lhota  765 obyv., Vinec 285 obyv.). V rámci skupinového projektu bude vybudována kanalizace v Brodcích, Pískové Lhotě a bude připojena nově vybudovaná kanalizace obce Krnsko (investice obce Krnsko).   V současné době je zpracována projektová dokumentace ve stupni pro společné vydání územního a stavebního povolení, bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavy a pravomocné stavební povolení. Je dokončena i dokumentace pro realizaci stavby a výběr dodavatele. Celá trasa přivaděče je geodeticky zaměřena. Zpracovatelem projektové dokumentace je Sweco Hydroprojekt a.s., IČ: 26475081, Táborská 31,140 16 Praha, číslo zakázky: 11-5137-01-01, zpracovaná v 03 2016, DPS zpracována 05/2018. Přehled základních technických parametrů:
SO 01 VÝTLAČNÝ ŘAD A (  d180 HDPE 100) SO 01 VÝTLAČNÝ ŘAD B (  d180 HDPE 100) SO 02 ČSOV BRODCE SO 03 ČSOV PÍSKOVÁ LHOTA SO 04 ČSOV KRNSKO SO 05 ČSOV KRNSKO – VYSTRKOV
9 360,50 m 3 966,20 m Qh = 8,54 l/s Qh = 2,23 l/s Qh = 1,86 l/s Qh = 1,12 l/s